TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Yksi­tyi­syy­te­si on meil­le tär­ke­ää. Tääl­tä löy­dät tie­toa Yrityksenarvo.fi:n tietosuojasta.

Täl­tä sivul­ta löy­dät seu­raa­vat tiedot:

 • Suo­ra­mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin seloste
 • Tie­toa eväs­tei­den käytöstä

SUORAMARKKINONTIREKISTERI

SUORAMARKKINONTIREKISTERI

 • Rekis­te­rin­pi­tä­jä: Yrityksenarvo.fi
 • Yhtey­den­ot­to: info@yrityksenarvo.fi
 • Tal­len­nus­paik­ka / jär­jes­tel­mä: Mic­ro­soft Out­look, Mic­ro­soft Excel ja Word / Mic­ro­soft OneDrive
 • Tie­to­jen luo­ki­tus: Sisäinen

Hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään suo­ra­mark­ki­noin­tiin, myyn­nin edis­tä­mi­seen, etä­myyn­tiin, mie­li­pi­de- tai mark­ki­na­tut­ki­muk­seen, mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään tai mui­hin näi­hin rin­nas­tet­ta­viin osoit­teel­li­siin lähe­tyk­siin. Mark­ki­noin­tia, tut­ki­muk­sia ja vies­tin­tää voi­daan toteut­taa myös säh­köi­ses­ti ja pro­fi­loi­tu­na toi­men­pi­tei­den koh­den­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään myös suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to­jen hal­lin­taan. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan ana­ly­soi­da ja käsi­tel­lä mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­sek­si ja sisäl­lön kiin­nos­ta­vuu­den lisää­mi­sek­si sekä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si, luo­mal­la rekis­te­röi­dyis­tä eri­lai­sia pro­fii­le­ja. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan käsi­tel­lä sovel­tu­van lain­sää­dän­nön sal­li­min tavoin myös samaan kon­ser­niin kul­loin­kin kuu­lu­vien yhtiöi­den ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den toi­mes­ta nii­den omaan lukuun toteu­tet­ta­vaan suo­ra­mark­ki­noin­tiin ja muu­hun viestintään.

Rekis­te­rin pitä­mi­sen ja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­te on rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tun edun toteuttaminen.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää esi­mer­kik­si seu­raa­via tie­to­ja: hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, mat­ka- ja/tai muu puhe­lin­nu­me­ro, pos­tio­soi­te, suku­puo­li, syn­ty­mä­ai­ka, kie­li, arvo tai ammat­ti, rekis­te­röi­dyn itse anta­mat ja ilmoit­ta­mat muut tie­dot, suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja ‑kiel­lot. Mui­den kuin yksi­tyis­asiak­kai­den osal­ta rekis­te­riin tal­len­ne­taan orga­ni­saa­tion nimi, orga­ni­saa­tion y‑tunnus tai vas­taa­va, orga­ni­saa­tion osoi­te­tie­dot, yhteys­lo­ki. Rekis­te­ri voi myös sisäl­tää edel­lä mai­nit­tu­jen tie­to­jen perus­teel­la laa­dit­tu­ja profiileja

Tie­to­ja säi­ly­te­tään ja käsi­tel­lään luo­ki­tuk­sen ”sisäi­nen” mukaisesti.

Tie­to­ja kerä­tään mm. rekis­te­röi­dyl­tä itsel­tään, esim. eri­lais­ten pal­ve­lu­jen käy­tön ja rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä, esi­mer­kik­si säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sa ja eri­lais­ten mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den, kuten tapah­tu­mien, kam­pan­joi­den, tut­ki­mus­ten ja kyse­lyi­den yhtey­des­sä. Tie­to­ja voi­daan kerä­tä ja päi­vit­tää myös yhteis­työ­kump­pa­nei­den ja samaan kon­ser­niin kul­loin­kin kuu­lu­vien yhtiöi­den muis­ta rekis­te­reis­tä sekä nii­den yhteis­työ­kump­pa­nien rekis­te­reis­tä, kaup­pa­re­kis­te­ris­tä, yri­tys- ja yhtei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä, yhtiöi­den omil­ta verk­ko­si­vuil­ta sekä hen­ki­lö­tie­to­ja kos­ke­via pal­ve­lu­ja tar­joa­vil­ta viran­omai­sil­ta ja yrityksiltä.

Tie­to­ja saa kerä­tä rekis­te­riin ja käyt­tää suo­ra­mark­ki­noin­tiin ja mui­hin edel­lä mai­nit­tui­hin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin, ellei hen­ki­lö ole tätä kieltänyt.

Rekis­te­röi­dyl­lä on mah­dol­li­suus näh­dä ja tar­kas­taa itse­ään kos­ke­vat tie­dot ja tie­to­ja voi­daan kor­ja­ta tar­vit­taes­sa. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus rajoit­taa itse­ään kos­ke­vien tie­to­jen käyt­töä markkinointiviestintään.

Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa vain voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön sal­li­mal­la ja vel­voit­ta­val­la taval­la, mm. huo­lel­li­ses­ti vali­tuil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le, jos rekis­te­röi­ty ei ole kiel­tä­nyt tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta. Yhteis­työ­kump­pa­neil­la ei ole oikeut­ta luo­vut­taa vas­taa­not­ta­mi­aan hen­ki­lö­tie­to­ja edel­leen. Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le, ellei se ole tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sien tai tek­ni­sen toteut­ta­mi­sen kan­nal­ta tarpeellista.

Rekis­te­röi­ty voi vaa­tia itse­ään kos­ke­vien tie­to­jen poistamista.

Asia­ton pää­sy tie­toi­hin ja tie­to­ja sisäl­tä­vil­le lait­teil­le ja aineis­toi­hin on estet­ty eri­lai­sin tek­ni­sin ja hal­lin­nol­li­sin keinoin.

KÄSITTELYSÄÄNNÖT

KÄSITTELYSÄÄNNÖT

tulos­ta­mi­nensal­lit­tu
tulos­tei­den säilyttäminentilois­sa joi­hin ei pää­syä ulkopuolisilta
tulos­tei­den hävittäminenkäyt­täen silp­pu­ria tai paperintuhousastiaa
tie­to­jen kopiointi/ tal­len­ta­mi­nen jär­jes­tel­män ulkopuolellesal­lit­tu
jär­jes­tel­män etäkäyttösal­lit­tu
etä­käyt­tö yri­tyk­sen tar­joa­mal­la kan­net­ta­val­la tietokoneellasal­lit­tu
etä­käyt­tö yri­tyk­sen tar­joa­mal­la puhe­li­mel­la tai mobiililaitteellasal­lit­tu
etä­käyt­tö omil­la laitteillaei sal­lit­tu
lähe­tys sähköpostinasal­lit­tu sisäi­ses­ti / rajoituksin
hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen yri­tyk­sen ulkopuolellesal­lit­tu ainoas­taan rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen liit­ty­vis­sä tilanteissa

Tie­to­jen luokittelu

Jul­ki­nenSisäi­nenLuot­ta­muk­sel­li­nenErit­täin luottamuksellinen
jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la ole­vat tiedotyri­tyk­sen sisäi­seen käyt­töön tar­koi­te­tut tiedotainoas­taan eri­tyi­seen käyt­töön tar­koi­te­tut tiedottie­dot, joi­den luot­ta­muk­sel­li­suus eri­tyi­ses­ti varmistettava

EVÄSTEET

EVÄSTEET

Verk­ko­si­vus­tom­me aset­taa lait­tee­see­si eväs­tei­tä. Eväs­tei­den avul­la käyt­tä­jä voi­daan esi­mer­kik­si tun­nis­taa samak­si eri käyn­ti­ker­to­jen ja sivun­la­taus­ten välillä.

Käy­täm­me eväs­tei­tä seu­raa­viin tarkoituksiin:

 • verk­ko­si­vus­ton kehit­tä­mi­nen kävi­jä­tie­don perusteella
 • mai­non­nan tulos­seu­ran­ta (eväs­tei­den avul­la pys­tym­me mit­taa­maan esi­mer­kik­si min­kä mai­nos­ka­na­van kaut­ta saam­me yhteydenottoja)
 • mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen (voim­me eväs­tei­den avul­la koh­dis­taa sinul­le mai­nok­sia esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Googlen mainosverkostoissa)
 • pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si, esi­mer­kik­si sivuil­lam­me ole­va chat-ohjel­mis­to tun­nis­taa sinut samak­si käyt­tä­jäk­si ja voit jat­kaa jo aiem­min aloit­ta­maa­si kes­kus­te­lua anta­mat­ta tie­to­ja­si uudestaan.

Ase­tam­me verk­ko­pal­ve­lus­sam­me selai­mee­si seu­raa­vien pal­ve­lun­tar­joa­jien evästeitä:

 • Google
  • Google Ana­ly­tics(verk­ko­pal­ve­lun kävi­jä­seu­ran­ta sekä mai­non­nan seuranta)
  • Google AdWords(mai­non­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
  • Google Tag Manager
 • Face­book(mai­non­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
 • Lin­ke­dIn(mai­non­nan seu­ran­ta ja kohdistaminen)
 • WP Live Chat (asiak­kaan tun­nis­ta­mi­nen samak­si eri chat-kes­kus­te­lu­jen välillä).

Google, Face­book ja Lin­ke­dIn kerää­vät sinus­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaan hen­ki­lö­tie­dok­si mää­ri­tel­tä­vää tie­toa. Täl­lais­ta tie­toa ovat esi­mer­kik­si yksi­löi­ty tun­nis­te tai IP-osoite.

Voit estää eväis­tei­den käy­tön selai­me­si evästeasetuksista.