Tie­dät­kö mikä

on yri­tyk­se­si

ARVO?

Tie­dät­kö mikä on
yri­tyk­se­si ARVO?

Lis­taa­mat­to­mil­la yri­tyk­sil­lä ei ole mark­ki­na­hin­to­ja — poten­ti­aa­li­nen osta­ja ei ole osta­mas­sa his­to­ri­aa, vaan tulevaisuutta.

Saman­kal­tai­set yri­tyk­set saat­ta­vat olla arvoil­taan aivan eri­lai­sia. His­to­ria ja subs­tans­siar­vo mää­rit­te­le­vät yri­tyk­sen ”vasa­ra­hin­nan”, mut­ta kat­saus eteen­päin mää­rit­tää sen mark­ki­na­hin­nan ja tekee sii­tä mah­dol­li­ses­ti arvokkaan.

Value DD on yri­tyk­sen arvoa mit­taa­va tut­ki­mus, jon­ka perus­ta­na on his­to­rian, nyky­het­ken ja
tule­vai­suu­den tasa­pai­noi­nen analysointi.

Miten pal­jon yri­tyk­sen arvon mää­rit­te­lys­sä pitäi­si kat­soa peräpeiliin…

Perin­tei­nen arvon­mää­ri­tys perus­tuu mah­dol­li­sim­man ris­ke­jä vält­tä­vään arvioin­tiin, jos­sa kes­ki­ty­tään tul­kin­nan­va­rai­siin tasear­voi­hin ja ne ana­ly­soi­daan raha­vir­ta­las­kel­mien ohel­la puh­ki. Täl­lai­ses­sa toi­min­nas­sa taus­tat ovat hyvin tie­dos­sa, mut­ta arvon mää­ri­tys perus­tuu men­nei­siin vuo­siin ja his­to­rial­li­siin liiketapahtumiin.

Pel­käs­tään nume­roi­ta murs­kaa­mal­la esi­mer­kik­si hen­ki­lös­tös­tä tulee pelk­kä kulue­rä, vaik­ka val­tao­sas­sa yri­tyk­siä se on nyky­ään yli­voi­mai­ses­ti tär­kein tuo­tan­non­te­ki­jä ja menes­tyk­sen tae. Sama epä­koh­ta pätee asiak­kai­siin ja asia­kas­suh­tei­siin. Miten kan­nat­ta­via ja lojaa­le­ja ne ovat muu­ta­man vuo­den täh­täi­mel­lä? Kuin­ka pal­jon hyvää asia­kas­po­ten­ti­aa­lia on vie­lä jäljellä?

… vai suun­na­ta myös kat­se ikku­nas­ta ulos?

Nyky­ai­kai­sen yri­tyk­sen arvo on pal­jon muu­ta­kin kuin mitä tase-erät ja vii­me vuo­sien käyt­tö­ka­te osoit­ta­vat. Arvoon vai­kut­taa edel­lis­ten lisäk­si mer­kit­tä­väs­ti, alan ylei­set tren­dit, kil­pai­li­joi­den toi­min­ta, yri­tyk­sen ase­ma mark­ki­noil­la, osto­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­set, joh­don kyvyk­kyys, hen­ki­lö­ris­kit, tek­no­lo­gi­nen kehi­tys ja mah­dol­li­suus kan­sain­vä­lis­tyä. Edel­lä mai­nit­tu­ja teki­jöi­tä on vai­kea pukea nume­roik­si, mut­ta ne on pys­tyt­tä­vä osoit­ta­maan ja argu­men­toi­maan. Näi­den vai­ku­tus yri­tyk­sen arvoon on ratkaiseva.

Yri­tyk­sen arvon­mää­ri­tys, joka ei huo­mioi poten­ti­aa­li­sen asia­kas­kun­nan osto­ky­kyä tai motii­vei­ta on puutteellinen.

Arvon­mää­ri­tyk­sen yhte­nä joh­to­pää­tök­se­nä voi olla myös se, että yri­tys ei ole juu­ri nyt par­haas­sa myyn­ti­kun­nos­sa. Value DD antaa sii­nä tapauk­ses­sa hyvät suun­ta­lin­jat kehit­tää yri­tyk­sen arvoon vai­kut­ta­via tekijöitä.

Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta ja asiak­kai­den tar­peis­ta olem­me muo­van­neet yri­tyk­sen arvon­mää­ri­tyk­seen toi­mi­van kon­sep­tim­me – Value DD:n. Se antaa hyvän tie­to­poh­jan ja tar­vit­taes­sa suun­ta­lin­jat kehit­tää yri­tyk­sen arvoon vai­kut­ta­via tekijöitä.

Arvon­mää­ri­tys on ajan­koh­tais­ta muun muas­sa seu­raa­vis­sa tilanteissa:

Pyy­dä mak­su­ton alkukartoitus

Lähe­tä meil­le yhteys­tie­to­si ja saat asian­tun­ti­joi­dem­me mak­sut­to­man alku­kar­toi­tuk­sen sii­tä, kuin­ka yri­tyk­se­si arvo tuli­si määrittää.

Asian­tun­ti­jat

Timo Kas­per, KTM

Tilin­pää­tö­sa­na­lyy­sit

050 541 0525

timo.kasper@yrityksenarvo.fi

Kah­den eri KHT-yhtei­sön pal­ve­luk­ses­sa Timo on osal­lis­tu­nut use­aan kan­sain­vä­li­seen DD-pro­jek­tiin. Näis­sä mit­ta­kaa­va on vaih­del­lut muu­ta­man mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­dos­ta use­aan sataan mil­joo­naan. Osa kau­pois­ta on toteu­tu­nut, osa ei ole. Myö­hem­min Timo on ollut osta­jan edus­ta­ja­na pkt-yhtiöi­den osto- ja fuusio­pro­ses­seis­sa. Lisäk­si hän on ollut myy­jä­puo­len edus­ta­ja­na kah­des­sa MBO-kau­pas­sa ja MBO car­ve-out kaup­pa­neu­vot­te­luis­sa ostajana.

Juha­ni “Jus­si” Kiis­ki­nen, ekonomi

Mark­ki­na­ti­lan­ne, kil­pai­li­jat, trendit

040 526 7281

juhani.kiiskinen@yrityksenarvo.fi

Jus­si on osal­lis­tu­nut lukui­siin yri­tys­kaup­poi­hin sekä osta­ja­na että myy­jä­nä. Osa kau­pois­ta on teh­ty palk­ka­joh­ta­ja­na kan­sain­vä­li­sis­sä yri­tyk­sis­sä ja loput omien yri­tys­ten kaut­ta. Hän on ollut muka­na raken­ta­mas­sa 2 eri pal­ve­lu­yri­tys­tä (asia­kas­a­na­ly­tiik­ka & yri­tys­tie­to) ja myy­nyt ne myö­hem­min kan­sain­vä­li­sil­le pörs­siyh­tiöil­le. Vuo­des­ta 2013 läh­tien Jus­si on toi­mi­nut asian­tun­ti­ja­na LAK:ssa (Liik­keen­joh­don Asian­tun­ti­ja­kes­kus) osal­lis­tuen lukui­siin yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin sekä turnaround-projekteihin.